İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriDilbilim

1. Giriş
Dilbilimin dallarından biri olan morfoloji, biçim birimleri (en küçük dilsel biçim ve anlam birimleri) ve kelimeleri oluşturma şekillerini inceler. Kelimelerin söz diziminin en küçük birimi olduğu genel görüşüne rağmen birçok dilde kelimelerin diğer kelimelere kurallar yoluyla bağlandığı açıktır. Bu kurallar, kelimelerin en küçük birimlerden meydana gelme şekilleri ve konuşmada yarattıkları etkileşim ile ilgili özel örüntüler ortaya koyar. Morfoloji bilim dalı kelime oluşumu kalıplarını bu şekilde inceler ve bir dilin konuşmacılarının bilgisi temelinde o dilin dil bilgisini inşa etmeye çalışır.
1.1 Biçim Birimleri
Bir biçim birim, dilsel biçimi ve semantik anlamı olan en küçük dil birimidir. Konuşma dilinde biçim birimler fonemlerden (en küçük ses/konuşma birimi) oluşmaktayken yazı dilinde grafemlerden (sesi/konuşmayı temsil eden küçük yazılı birim) oluşmaktadır.
1.2 Sözcük Birimler
Bir sözcük birim, çekimler (ör. son ekler) eklenerek cinsiyet, zaman, sayı veya kişi ile ilgili biçim bilgilerinin verildiği soyut sözcüksel anlam birimleridir. Örneğin, İngilizce’de give, gives, giving, given, ve gave tek bir sözcük birimini (yani tek bir anlam oluşumunu) oluşturmaktadır. Çekim eki olmayan bir sözcük birimi ise sözcük birim olarak bilinmekte olup minimum sayıda çekim eki bulunan veya hiç çekim eki bulunmayan bir kelime birimi ise lemma olarak adlandırılır.
1.3 Bileşik Sözcük
Wikipedia tanımına göre dilbilimde bileşik sözcük birden fazla sözcük birimden oluşan bir sözcük birimdir (bir kelimedir). Bileşik sözcükler üç çeşittir: 1) AB sözcüğünün B’nin yalnızca bir örneği olduğu başlı bileşik sözcükler (örneğin İngilizce’de teaspoon); 2) AB sözcüğünün ne A sözcüğü ne de B sözcüğü olduğu ancak AB sözcüğü ile ilişkili olan C sözcüğü olduğu başsız bileşik sözcükler (örneğin İngilizce’de birdbrain); ve 3) AB sözcüğünün A ve B sözcüklerinin birleşiminden oluştuğu birleşmiş bileşik sözcükler (örneğin İngilizce’de producer-director).

1.Introduction

Morphologyis the branch of linguistics that studies morphemes (the smallest units oflinguistic form and meaning) and how they constitute words. Despite the factthat words are generally accepted as being the smallest units of syntax, it isclear that in many most 1languages wordscan be related to other words by rules.  The rules display produce some clear kind ofspecific patterns in regarding 2theway words are foromed3 from smallerunits and how these interact in speech.? Thus, morphology isthe branch of linguistics that studies patterns of word formation, and attempts to construct a language’s grammar based on theknowledge of the its speakers of those languages4.

1.1 Morphemes

A mMorphemeis the smallest linguistic unit of language that haslinguistic form and semantics meaning. In oral spoken language,morphemescomprise phonemes (the smallest unit of sound/speech) make up morphemes5; whereas,6 in written language,graphemes (the smallest written unit representing sound/speech) compose mor phemes…. .

1.2Lexemes

Alexeme is anabstract unit of a wordlexical meaning7 towhich inflections (e.g., suffixes) can be added to reflect gender-, tense-, number-, andperson-relevant grammatical information. For example, give, gives,giving, given, and gave form a single lexeme (that is,one meaning entity). A word unit with all of its inflections is called alexeme, moreover, a word unit having minimal or no inflection is called alemma.

1.3 Compounds

Using the wW8ikipediadefinition,iInlinguistics, a compound is a lexeme (a word) that consists of more than oneother lexeme. There are three types of compounds—An endocentriccompounds where AB is an instance of B (e.g., teaspoon); exocentriccompounds where AB is neither an A nor a B but a C associated with AB (e.g., birdbrain);and copulative compounds where AB is A and B (e.g., producer-director).

 1. [Impact change] [Accuracy] The source text indicates “most” languages, not many. Corrected to convey the exact meaning.
 2. [Clarity] [Language] Rephrased and improved word choice for better clarity.
 3. [Typo] [Style/SDI] Corrected typographical error.
 4. [Clarity] [Language] Rephrased for better clarity.
 5. [Accuracy] [Translation] [Clarity] Rephrased to better reflect the source text.
 6. [Omission] [Accuracy] [Impact change] Added the term to highlight the difference as per the source text.
 7. [Technical word choice] [SME] Used the accurate terminology to convey the exact meaning as per context.
 8. [Capitalization] [Style/SDI] Change made to conform to the original style.

1.Introduction

Morphologyis the branch of linguistics that studies morphemes (the smallest units oflinguistic form and meaning) and how they constitute words. Despite the fact thatAlthoughwordsare generally accepted as being the smallest units of syntax, it is clear thatin many most 1languageswords can bearerelated to other words by rules,2 which result in.  The rules display produce some clear kind ofspecificpatterns inregarding 3the ways that words are foro4med from smallerunits and how these they interact in speech.? Thus, morphology is the branch of linguistics that5 studies patterns of word formation, and attempts toconstruct alanguage’s grammar based on the knowledge of the its speakers of thoselanguages6.

1.1 Morphemes

A mMorphemeis the smallest linguistic unit of language that has linguistic form and semantics meaning. In oral spoken language,morphemes comprise 7phonemes (the smallest unit of sound/speech) make up morphemes; whereas,8 in written language, they are constituted by graphemes (the smallestwritten unit representing sound/speech) composemorphemes…. .

1.2Lexemes

Alexeme is anabstract unit of a wordlexical meaning9 towhich inflections (e.g., suffixes) can be added to reflect gender-, tense-,number-,and person-relevant grammatical information. For example, give,gives, giving, given, and gave form a singlelexeme; they are all forms of the same entity andshare the same root (that is, one meaning entity)10.A The set ofwords unit with noall of its inflections is called a the lexeme; moreoverhowever, at the root of each lexeme is a lemma, which is a word unit having with minimal or no inflection is called a lemma. andconstitutes the canonical or citation form of a set of words that share thesame lexeme.11

1.3 Compounds

Using the wW12ikipediadefinition,iInlinguistics, a compound is a lexeme (aword) that consists of more than one other lexeme. There are three types of compounds—13: 1)An endocentric compounds whereby the compound serves the same linguistic function as oneof its parts, such that AB is an instance of B (e.g., teaspoon);2) exocentric compounds in which the compound fulfills a new function, such that14 where AB is neither an A nor a B but rather 15a C associated with AB (e.g., bird brain);and 3) copulative or combination compoundswhereby AB is a combination of A and B (e.g., producer-director).

 1. [Impact change] [Accuracy] The source text indicates “most” languages, not many. Corrected to convey the exact meaning.
 2. [Flow & fluency] [Language] Rephrased and combined sentences for better flow and structure.
 3. [Clarity] [Language] Rephrased and improved word choice for better clarity.
 4. [Typo] [Style/SDI] Corrected typographical error.
 5. [Repetition] [Language] Removed to avoid repetition and enhance the readability.
 6. [Clarity] [Language] Rephrased for better clarity.
 7. [Accuracy] [Translation] [Clarity] Rephrased to better reflect the source text.
 8. [Omission] [Accuracy] [Impact change] Added the term to highlight the difference as per the source text.
 9. [Technical word choice] [SME] Used the accurate terminology to convey the exact meaning as per context.
 10. [Clarity] [Language] Rephrased to enhance clarity since “one meaning entity” was not adequately clear.
 11. [SME] [Accuracy] [Clarity] [Language] Rephrased and added information to give a comprehensive picture and clarity to the definition.
 12. [Capitalization] [Style/SDI] Change made to conform to the original style.
 13. [Style/SDI] Added numbers as it is recommended to list the items using numbers when the total number (here, three) is mentioned in the text for the readers to easily peruse the same.
 14. [Flow & fluency] [Language] Added information for better flow and comprehension so that the term is better connected to the example.
 15. [Grammar] [Readability] Added for better sentence structure and readability.

1. Introduction
Morphology is the branch of linguistics that studies morphemes (the smallest units of linguistic form and meaning) and how they constitute words. Although words are generally accepted as being the smallest units of syntax, it is clear that in most languages words are related to other words by rules, which result in specific patterns regarding the ways that words are formed from smaller units and how they interact in speech. Thus, morphology studies patterns of word-formation, and attempts to construct a language’s grammar based on the knowledge of its speakers.
1.1 Morphemes
A morpheme is the smallest unit of language that has linguistic form and semantic meaning. In spoken language, morphemes comprise phonemes (the smallest unit of sound/speech); whereas, in written language, they are constituted by graphemes (the smallest written unit representing sound/speech).
1.2 Lexemes
A lexeme is an abstract unit of lexical meaning to which inflections (e.g., suffixes) can be added to reflect gender-, tense-, number-, and person-relevant grammatical information. For example, give, gives, giving, given, and gave form a single lexeme; they are all forms of the same entity and share the same root meaning. The set of words with all of its inflections is called the lexeme; however, at the root of each lexeme is a lemma, which is a word unit with minimal or no inflection and constitutes the canonical or citation form of a set of words that share the same lexeme.
1.3 Compounds
Using the Wikipedia definition, in linguistics, a compound is a word that consists of more than one lexeme. There are three types of compounds: 1)endocentric compounds whereby the compound serves the same linguistic function as one of its parts, such that AB is an instance of B (e.g., teaspoon); 2) exocentric compounds in which the compound fulfills a new function, such that AB is neither an A nor a B but rather a C associated with AB (e.g., birdbrain); and 3) copulative or combination compounds whereby AB is a combination of A and B (e.g., producer-director).

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...