İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriMoleküler Biyoloji

Hangisi önce oluştu: DNA mı yoksa protein mi? Ribozimlerin keşfi ve RNA dünyası hipotezi bu soruya başka bir boyut kazandırmıştır. Ribozimlerin keşfine kadar, enzimler tek doğal katalizör olarak kabul edilmekteydi.

Ribozimler (RNA enzimleri veya katalitik RNA olarak da bilinir), biyokimyasal reaksiyonları katalize eden RNA parçacıklarıdır. 1980'lerde ribozimleri ilk kez keşfeden Thomas Cech ve Sidney Altman, daha sonra bu moleküllerin katalitik özelliklerini araştırmaya devam etmişlerdir. Thomas Cech, Tetrahymena thermophila ribozomal RNA geninde ribozomal RNA intronlarının düzenlenmesinin, ek hücresel yapıların yokluğunda gerçekleşebildiğini bulmuştur. Sidney Altman ve meslektaşları, öncü tRNA’yı aktif tRNA'ya dönüştürmeden sorumlu bir enzim olan bakteriyel RNaz P'yi keşfetmişlerdir. RNaz P, bir protein bileşeni ve bu protein bileşeni olmadığında, öncü tRNA'nın tRNA oluşturmak üzere ayrılmasını uyarabilen, enzimatik aktivite gösteren RNA yapısında bir bileşenden oluşur. . Ek olarak, Thomas Cech, RNA intron dizisinin fosfodiester bağları kırıp yeniden düzenleyebileceği sonucuna varmıştır.. Araştırmacılar bu keşifleriyle 1989'da Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmışlardır. Doğal ribozimler, kendi fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eder. Ayrıca aminotransferaz aktivitesini katalize ederler. Bunun yanında, diğer RNA dizilerinin hidrolizinde katalizör olarak yer alabilirler. Enzimler kadar spesifik olmaları ve bir RNA parçası olmaları nedeniyle ribozimler olarak adlandırılırlar. Ancak aşağıdaki özelliklerinden dolayı enzimlerden farklıdırlar:
1) Enzimlerin aksine ribozimler belirli bir pH ve sıcaklık gerektirmezler.
2) Ribozimler nükleotidlerden oluşur.
3) Aktif ve katalitik alanlar gibi iyi tanımlanmış bölgeleri bulunmaz.
4) Çok küçük miktarlarda maddelere etki edebilirler, ancak etkinlikleri daha sınırlıdır.

Bugüne kadar birçok doğal ribozim keşfedilmiştir, ek olarak çeşitli yapay ribozimlerin sentezlenmesiyle birlikte sayıları giderek artmaktadır. Ribozimler yukarıda bahsedilen özellikleri nedeniyle, potansiyel terapötik ajanlar ve biyosensörler olarak yanı sıra fonksiyonel genomik ve gen keşfindeki uygulamalarda önemli rol oynayabilir.

What came first the DNAor protein? DiscoveryThe discovery ofribozymes and the hypothesis of RNA world has given this question another dimension. EnzymeBefore thediscovery of the ribozymes, enzymes was the only known naturalcatalyststo the discovery of ribozymes. . 1

Ribozymes (also known as RNA enzymeenzymesor catalytic RNA) are RNA particles that catalyze biochemic reaction.2biochemicalreactions. Thomas Cech and Sidney 3Altman were the first to discoverribozymes during the 1980s and later went on later toinvestigate thetheir catalyticproperties. Thomas Cech found that splicing of introns in a ribosomal RNA in the ribosomal RNA gene in Tetrahymena thermohila were found to occurthermophila occurred4in the absence of additional cell extractextracts. SidneyAltman and his colleagues, separated discovered 5thebacterial RNase P, an enzyme responsible for changing aconvertingprecursor tRNAto its active tRNA form6.However,it was found that in addition to the proteinproteins, the enzymealso containedRNA that could stimulate the cleavage of precursor tRNA into tRNA in theabsence of theprotein component. Also, ThomasIn addition, Cech gave the conclusionconcludedthat the intron sequence of the RNA can breakcould cleaveand reform phosdiesterphosphodiesterbonds.7 They won the Nobel Prize in chemistry for the same thing in 1989. Natural ribosomes ribozymes 8catalyzethe hydrolysis of their own phosphodiester bonds. They also catalyze the aminotransferase activity. They also Further, they catalyze the hydrolysis of the other RNA. RibozymesThey are so calledtermed as ribozymes becausethey actare as specificas enzymesin terms of their specificity and belong to RNA. However, they aredifferent from enzymes because of the following reasons:

1)Unlikeenzymes, ribozymes do not require a specific pH and temperature.

2)Ribozymesconsistsof nucleotides.

3)They do nothave well-defined regions, such as active site andcatalyzedcatalytic sites.

4)They can acton a verysmall amounts of substances but perform a more limited set of instructionsactions.

A number ofMany ribozymes have been discovered till date. The discovery of naturally occurringribozymes is increasing, along with whichthe synthesisof several artificial ribozymes have also been synthesized. Due to. Because of theirabilities, ribozymes have been investigated forapplications as therapeutic agents and biosensors as well as and ingenomicsfunctions and discovery ofgenes.

 1. [Clarity]The sentence was awkward and failed to deliver the intended meaning. Therefore it has been rephrased for better coherence
 2. [Spelling]The technical terminology was correctly spelled
 3. [Omission]The First name of the author was omitted.
 4. [Incorrect spelling] [SME]The typographical error was rectified. The term was italicized as it is the scientific name of a microorganism.
 5. [Word choice] [Clarity]The meaning was altered due to the use of incorrect word choice. The term “separated” is not technical accurate in this case. Therefore, “discovered” has been used.
 6. [SME]The sentence structure has been rephrased well from the technical perspective to convey the intended meaning of the translation well
 7. [Technical word choice]The word choice as per the SME is inaccurate“Break” can be used as “cleave.”Also the spelling error “Phosphodiester” has been rectified
 8. [Mistranslation]In academic writing, information should be presented with accuracy. At this instance, the term “ribosomes” refers to a cell organelle, whereas “ribozymes” refers to catalytic RNA. This typographical error has been revised for accuracy.

What came first: the 1DNA or protein? DiscoveryThe discoveryof ribozymes and the RNA world hypothesisof RNA world hashave provided a new perspective togiven this question another dimension.EnzymeBefore thediscovery of the ribozymes, enzymes waswere the only known natural catalysts to thediscovery of ribozymes. 2.

Ribozymes (also known as RNA enzymeenzymesor catalytic RNA) are RNA particles that catalyze biochemic reaction.biochemical reactions.3 Thomas Cech and Sidney 4Altman, who were the first to discoveredribozymes duringin the 1980s,and later went on later to investigatesubsequently studied thetheircatalytic properties. Thomas 5Cech found that when additional cell extract was absent, the splicing of introns in a ribosomal RNA in the ribosomal RNA genes in Tetrahymena thermohila were found to occur Tetrahymena thermophila 6underwent splicing occurredin the absence of additional cell extractextracts.Sidney Altman and hiscolleagues, separated discovered 7thebacterial RNase P, an enzyme responsible for changing aconvertingprecursor tRNAto its active tRNA form8.However,it was found that in addition to the proteinproteins,the enzyme alsocontained RNA that could stimulate the cleavage of precursor tRNAinto tRNA in the absence of the protein component. Also, ThomasIn addition, Cech gave the conclusionconcludedthat the intron sequence of the RNA can breakcould cleave andreform phosdiesterphosphodiesterbonds. 9They Cechand Altman10   won the Nobel Prize in chemistry for the same thingthis11in 1989. Naturalribosomesribozymes 12catalyze the hydrolysis oftheir own phosphodiester bonds. They also catalyze and other RNA sequences. They also catalyze the aminotransferase activity of the ribosome13. They also Further, they catalyze the hydrolysis of the other RNA. RibozymesThey are so calledtermed as ribozymes becausethey actare as specificas enzymesin terms of their specificity and belong to RNA. However,14Despite possessing enzymatic activity, they are differentribozymes differ from otherenzymes because of the following reasons:

1)Unlikeenzymes, ribozymes do not require a specific pH and temperature to function.

2)RibozymesconsistsThey consistof nucleotides.

3)They do nothave well-defined regions, such as active site and catalyzed sitecatalytic sites.

4)They can acton a veryextremly small amounts of substances but performa more limited set of instructions.

A number ofTo date, mMany natural ribozymes have been discovered and severalartificial ribozymes have been synthesized 15till date. The discovery of naturally occurring ribozymes isincreasing,along with whichthe synthesisof several artificial ribozymes have also been synthesized. Due to. Because of theirabilities, ribozymes have been investigated forapplications as therapeutic agents andbiosensors as well as in genomicsgenomicaddition to their functionsin genomics and gene discovery of genes.

 1. [Colon] [Punctuation]This punctuation is used to give emphasis on the text preceding the colon. As both are independent phrases
 2. [Clarity]The sentence was awkward and failed to deliver the intended meaning. Therefore it has been rephrased for better coherence
 3. [Spelling]The technical terminology was correctly spelled
 4. [Omission]The First name of the author was omitted.
 5. [SDI/ style]The authors full name is used only on first reference. When to be used further in the file, the surname should be used.
 6. [Incorrect spelling] [SME]The typographical error was rectified. The term was italicized as it is the scientific name of a microorganism.
 7. [Word choice] [Clarity]The meaning was altered due to the use of incorrect word choice. The term “separated” is not technical accurate in this case. Therefore, “discovered” has been used.
 8. [SME]The sentence structure has been rephrased well from the technical perspective to convey the intended meaning of the translation well
 9. [Technical word choice]The word choice as per the SME is inaccurate“Break” can be used as “cleave.”Also the spelling error “Phosphodiester” has been rectified
 10. [Clarity]Usage of vague pronoun should be avoided in the text.
 11. [Clarity]Usage of vague pronoun should be avoided in the text.
 12. [Mistranslation]In academic writing, information should be presented with accuracy. At this instance, the term “ribosomes” refers to a cell organelle, whereas “ribozymes” refers to catalytic RNA. This typographical error has been revised for accuracy.
 13. [SME]The phrase has been completed with the use of suitable technical relevance
 14. [Redundancy/ Repetition]This information has been deleted because it is not essential with respect to context and has already been conveyed previously in the text
 15. [Language]The sentence has been rephrased well for better clarity and readability.

What came first DNA or protein? The discovery of ribozymes and the hypothesis of RNA world has given this question another dimension. Before the discovery of the ribozymes, enzymes was the only known natural catalysts.

Ribozymes (also known as RNA enzymes or catalytic RNA) are RNA particles that catalyze biochemical reactions. Thomas Cech and Sidney Altman were the first to discover ribozymes during the 1980s and later went on to investigate their catalytic properties. Thomas Cech found that splicing of introns in ribosomal RNA in the ribosomal RNA gene in Tetrahymena thermophila occurred in the absence of additional cell extracts. Sidney Altman and his colleagues, discovered the bacterial RNase P, an enzyme responsible for converting precursor tRNA to its active form. However, it was found that in addition to proteins, the enzyme contained RNA that could stimulate the cleavage of precursor tRNA into tRNA in the absence of the protein component. In addition, Cech concluded that the intron sequence of RNA could cleave and reform phosphodiester bonds. They won the Nobel Prize in chemistry for the same thing in 1989. Natural ribozymes catalyze the hydrolysis of their own phosphodiester bonds. They also catalyze the aminotransferase activity. Further, they catalyze the hydrolysis of other RNA. They are termed as ribozymes because they are as specific as enzymes and belong to RNA. However, they are different from enzymes because of the following reasons:

1) Unlike enzymes, ribozymes do not require a specific pH and temperature.
2) Ribozymes consist of nucleotides.
3) They do not have well-defined regions, such as active and catalytic sites.
4) They can act on very small amounts of substances but perform a more limited set of actions.

Many ribozymes have been discovered till date. The discovery of naturally occurring ribozymes is increasing along with the synthesis of several artificial ribozymes. Because of their abilities, ribozymes have been investigated for applications as therapeutic agents and biosensors as well as in genomic functions and discovery of genes.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...